Magánfőzés jogszabályok 2016

A magánfőzésre vonatkozó jogszabályok változása 2016. évtől.

Párlat

Jogforrások

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (a továbbiakban: Jöt.)

8/2004. (III.10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: PM. rendelet)

Fogalmak

Magánfőző:

18. életévét betöltött, gyümölcstermesztő személy,

aki saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból,

saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elő párlatot.

Új fogalom

Gyümölcstermesztő személy:

Az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

Fogalmak

Magánfőzés:

A párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása. évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. (Jöt. 63. § (2) bek. 11.)

Hatóságok

Önkormányzati adóhatóság jár el:

magánfőző lepárló készülékének bejelentésével kapcsolatban:

magánfőzés szabályainak ellenőrzése.

Vámhatóság jár el:

előállított párlat jogsértő értékesítése esetén.

Lepárló berendezés

Lepárló berendezés bejelentése:

2015.01.01 után a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.

A lakóhely szerint illetékes Önkormányzat felé.

A bejelentés tartalmazza:

Magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

Berendezés beszerzésének idejét, űrtartalmát, illetve tárolási helyét (ha nem a lakóhelyen tárolja).

Ajánlott nyomtatvány 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. melléklet.

Lepárló berendezés

Lepárló berendezés

A jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot a magánfőző köteles megőrizni, és a hatósági ellenőrzés során bemutatni!

ilyen irat lehet pl:

számla,

szerződés,

örökhagyó végzés,

önkormányzati adóhatóság igazolása (2015.01.01 előtt beszerzett berendezés esetén).

A bejelentésről az Önkormányzati adóhatóság a bejelentés teljesítését követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes vámhatóságot!

Lepárló berendezés

A lepárló berendezés előállítása, értékesítése kizárólag a vámhatóság engedélyének birtokában végezhető!

Párlat adózásával kapcsolatos módosítások

2016. évben a magánfőzésből származó adó a központi költségvetést illeti meg.

2015 évi adóbevallás

Párlat adójegy

Párlat előállítását megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól.

1 db párlat adójegy 1 liter párlat tárgyévi előállítására jogosítja a magánfőzőt.

1 db párlat adójegy 700 Ft értéket képvisel (1 liter 42 tf%-os párlat adótartalmának figyelembe vételével).

Párlat adójegy

Tárgyévi első beszerzéskor minimum 5 db párlat adójegy igényelhető (3.500 forint).

Tárgyévben maximum 86 db párlat adójegy igényelhető (60.200 forint).

Ha a megfizetett adójú párlat mennyiségnél többet főz a magánfőző, tárgyév végéig kell beszerezni. A 86 db ebben az esetben sem léphető túl.

Számítások

1 db párlat adójegy ára: 700 Ft.

1 liter 42 tf%-os párlatra vonatkoztatva 700 Ft. az adó.

Maximálisan 86 db párlat adójegy igényelhető 1 évben:

86 x 700 Ft. = 60.200 Ft.

1 liter 42 tf%-os párlat = 0,42 hektoliterfok. = 1 db párlat adójegy.

86 x 0,42 hektoliterfok = 36,12 hektoliterfok

1 hektoliterfok adója:

60.200 Ft. / 36,12 hektoliterfok = 1.667 Ft.

Bérfőzési szeszadó kedvezményes adója hektoliterfokonként: 1.670 Ft.

Számítások

Egy évben magánfőzés keretében maximálisan 36,12 hektoliterfok párlat állítható elő.

36,12 liter 100%-os alkoholtartalmú párlatnak felel meg.

(72,24 liter 50 tf%-os párlat = 36,12 hlf)

(80,26 liter 45 tf%-os párlat = 36,12 hlf)

(86 liter 42 tf%-os párlat = 36,12 hlf)

(90,3 liter 40 tf%-os párlat = 36,12 hlf)

(100 liter 36,12 tf%-os párlat = 36,12 hlf)

Számítások

Magánfőzés keretében előállított párlat adótartalma:

1 liter 50 tf%-os párlat ̴ 833 forint

1 liter 45 tf%-os párlat ̴ 750 forint

1 liter 42 tf%-os párlat = 700 forint

1 liter 40 tf%-os párlat ̴ 667 forint

1 liter 36,12 tf%-os párlat ̴ 602 forint

Párlat adójegy igénylése

Csak az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző igényelhet párlat adójegyet.

Párlat adójegy igénylése elektronikusan és papír alapon történhet a vámhatóság felé. (NAV_J27)

A vámhatóság a párlat adójegyet, annak értéke megfizetését követően bocsátja a magánfőző rendelkezésére.

Párlat adójegy igénylése

Igényléskor meg kell adni:

magánfőző nevét;

lakcímét;

adóazonosító jelét;

előállítani kívánt párlat mennyiségét;

nyilatkozni kell, hogy megfelel a magánfőzésre vonatkozó feltételeknek.

A vámhatóság nyilvántartást vezet, és az átadott adójegy mennyiségről értesíti az Önkormányzatot.

Párlat adójegy igénylése

Párlat adójegy igénylése

Párlat adójegy igénylése

Párlat adójegy igénylése

Egyéb rendelkezések

A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.

Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a vámhatóság felé, és vele egyeztetett módom meg kell semmisíteni azt.

Az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével elévül.

Egyéb rendelkezések

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai, vagy vendégei által fogyasztható el.

A magánfőzött párlatot értékesíteni TILOS!

Kivétel ezalól az alkoholtermék adóraktár részére történő értékesítés.

Szankciók

Önkormányzati adóhatóság

Azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a

a desztilláló berendezés bejelentésének elmulasztásával, vagy

párlat adójegy beszerzése nélkül végez párlat előállítást, vagy

a desztilláló berendezés jogszerű birtoklása tekintetében valótlan adatot szolgáltat.

Intézkedések

Önkormányzati adóhatóság

A magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést, és az azon előállított jövedéki terméket LEFOGLALHATJA, ha a

magánfőző a desztilláló berendezés bejelentésének elmulasztásával,

vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végez párlat előállítást, vagy

a desztilláló berendezés jogszerű birtoklása tekintetében valótlan adatot szolgáltat.

Egyéb rendelkezések

Önkormányzati adóhatóság

által elrendelt lefoglalási eljárásra a vámhatóság által alkalmazható lefoglalásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni;

a lefoglalás elrendelését követően díjmentesen szakvéleményt kérhet a vámhatóságtól a desztillálóberendezés, illetve az előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában.

Egyéb rendelkezések

Önkormányzati adóhatóság

haladéktalanul értesíti a vámhatóságot, ha az évente előállítható mennyiség túllépését észleli ellenőrzései során;

által az elkobzott jövedéki terméket és desztilláló berendezést megsemmisítés céljából átadja a vámhatóságnak.

Szankciók

Vámhatóság

a hamis, hamisított, vagy jogtalanul megszerzett párlat adójegyet,

a jogosulatlanul előállított, birtokolt, vagy használt desztilláló berendezést

Szankciók

Vámhatóság

jövedéki bírságot állapít meg és elkobozza azt a jövedéki terméket, illetve desztilláló berendezést, amely a magánfőzés rendelkezéseinek egyebekben sem felel meg.

Ilyen esetek pl:

100 liter űrtartalmat meghaladó desztilláló berendezés;

párlattól eltérő más alkoholtermék előállítása (pl:cukorcefre);

gyümölcstermő terület hiánya;

előállított párlat értékesítése.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!